Persbericht Wageningen University & Research

Onderzoek naar resistenties bij wilde aardappelen ten
behoeve van nieuwe ziektevrije aardappelrassen

Gezamenlijk initiatief Holland Innovative Potato, LNV en WUR

Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties tegen een breed scala aan aardappelziektes en -plagen. Door deze brede aanpak komt veredelingsmateriaal beschikbaar waarmee ziektevrije aardappelrassen te ontwikkelen zijn die wereldwijd bijdragen aan duurzame- en circulaire productie van aardappelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Holland Innovative Potato (HIP) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Aardappel maakt kringlopen sluitend
De beschikbaarheid van vruchtbaar land en voldoende zoet water in het veranderende klimaat vormen dé uitdagingen die we in de komende decennia moeten oplossen. De aardappel kan daarin een belangrijke rol vervullen want het is qua water- en landgebruik een zeer efficiënt gewas voor voedsel- en industriële productie. Bovendien is de aardappel rijk aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en nutriënten, wat bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Nieuwe veredelings en verwerkingstechnieken zijn in de afgelopen jaren beschikbaar gekomen en maken de aardappel een belangrijk gewas om de vraag naar efficiënte en duurzame productie van voedsel van hoge kwaliteit te kunnen beantwoorden.

Terugdringen chemische bestrijding
De aardappelteelt wordt continu bedreigd door een groot aantal ziektes en plagen. Op dit moment worden veel chemische bestrijdingsmiddelen toegepast om aan de huidige vraag naar aardappelen te voldoen. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de belangrijkste aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora, te bestrijden door resistente rassen te ontwikkelen. Hierdoor zal in de komende jaren het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen deze ziekte sterk afnemen. Minder chemische gewasbescherming in combinatie met extremere temperatuur- en neerslagverschillen door klimaatverandering, zullen echter leiden tot een toename van andere ziektes en plagen.

Resistenties in wilde aardappelsoorten
Deze andere ziektes en plagen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, virussen, aaltjes en insecten, en hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen. Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat voor HIP wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties tegen deze ziekteverwekkers. In een eerste analyse zijn al enkele bruikbare wilde soorten gevonden. Deze resistente soorten worden verder onderzocht door WUR en zullen door bij HIP aangesloten veredelingsbedrijven gebruikt worden om nieuwe rassen te ontwikkelen. De ultieme ambitie is een duurzame circulaire teelt door het gebruik van ziekte vrije rassen.

Holland Innovative Potato
Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productiesystemen en verwerking van aardappelen. Om deze positie te behouden en tegelijkertijd in te passen in de circulaire economie is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht om gezamenlijk onderzoek te doen naar een duurzamere aardappelketen. Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in veredeling, handel,en verwerking van aardappelen. De HIP leden, het Ministerie van LNV en NWO dragen een belangrijk deel van het budget bij. Wageningen Universiteit & Research is de belangrijkste onderzoekspartner van HIP.