Gaat over de ontsluiting van ziekte en plaag resistente uit kruisbare aardappel soorten.

Dit Building Block is in 2018 gestart en de WUR activiteiten lopen door t/m 2023. De activiteiten van de bedrijven lopen door t/m 2025.

 

Samenvatting BB3

De aardappel teelt in Nederland en wereldwijd wordt continu bedreigd door een groot aantal ziektes en plagen. Zonder gewasbeschermingsprogramma’s, die grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen, arbeid en fossiele brandstoffen vragen, is aardappelteelt op grote schaal onmogelijk. In de afgelopen jaren is een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrijpen en het oplossen van het Phytophthora probleem. Andere ziektes, die evenveel omgevingsbelasting veroorzaken, zijn echter onderbelicht gebleven en verdienen een soortgelijke aanpak die dan ook binnen BB3 nagestreefd wordt.

Binnen BB3 zijn drie deelprojecten gedefinieerd waarin gezocht gaat worden naar resistentie van wilde soorten tegen: 3.1 microbiële pathogenen, virussen, 3.2 nematoden en tegen 3.3 insecten.

De drie deelprojecten worden gefaseerd uitgevoerd:

  • Fase 1. deskstudies, pilots, toets optimalisatie en screeningen,
  • Fase 2. In deze fase wordt een inventarisatie gemaakt van de resistenties, gevonden zijn in fase 1. Deze worden verder gekarakteriseerd om tot een prioritering te komen voor Fase 3.
  • Fase 3. in deze derde fase worden geselecteerde resistenties gevalideerd in de veredelingsprogramma’s van de deelnemende bedrijven. Dit bestaat uit het genetisch karteren en inkruisen van de resistenties in aardappel. De validatie fase zal daarom grotendeels door de deelnemende bedrijven uitgevoerd worden.

Microbial resistance

Nematode resistance

Insect resistance

Microbial resistance

Nematode resistance screening

Insect resistance

Stand van zaken BB 3.1 per 010120

Stand van zaken BB 3.2 per 010120

Stand van zaken BB 3.3 per 010120

HIP - Buildingblock 3 - Ontsluiting van ziekte en plaag resistente uit kruisbare aardappel soorten