Persbericht: HIP Kennisclips

Maak kennis met duurzame en toekomstbestendige aardappelteelt via de kennisclips van Holland Innovative Potato

Holland Innovative Potato (HIP) maakt het onderzoek naar duurzamere en toekomstbestendige aardappelteelt toegankelijk via een serie kennisclips voor professionals in de aardappelteelt. In de video’s vertellen onderzoekers hoe met een lagere input van mest en fossiele brandstoffen hogere opbrengsten bereikt kunnen worden, en hoe productieverliezen beperkt kunnen worden met minder bestrijdingsmiddelen en sterkere rassen. Zo komt circulariteit in de voedselvoorziening wereldwijd een stap dichterbij. De kennisclips staan op Youtube en zijn te bekijken via www.hollandinnovativepotato.nl

Uitdagingen in de landbouw en de rol daarin voor aardappel
De beschikbaarheid van vruchtbaar land en voldoende zoet water in het veranderende klimaat vormen dé uitdagingen voor de landbouw wereldwijd in de komende decennia. De aardappel kan daarin een belangrijke rol vervullen want het is qua water- en landgebruik een zeer efficiënt gewas dat kansen biedt voor een duurzame voedsel productie. Bovendien is de aardappel rijk aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en nutriënten, wat bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Nieuwe veredelings- en verwerkingstechnieken zijn nu beschikbaar om het potentieel van de aardappel als een belangrijk mondiaal gewas te kunnen vervullen.

Holland Innovative Potato
Nederland loopt wereldwijd voorop in de veredeling, productie verwerking van, en het onderzoek naar aardappelen. Om mogelijkheden voor verduurzaming in de productieketen te onderzoeken en uit te voeren, is in 2017 Holland Innovative Potato (HIP) opgericht. Leden van HIP zijn bedrijven en organisaties die actief zijn in veredeling, handel, en verwerking van aardappelen. De HIP leden, het ministerie van LNV en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieren het onderzoek, dat wordt uitgevoerd bij Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, en Wageningen U&R.

Kennisclips
Om te laten zien welke vernieuwingen in de aardappelteelt en veredeling onderzocht worden hebben onderzoekers hun onderzoek samengevat in een aantal korte filmclips die nu online te bekijken zijn. Op deze manier hoopt HIP zichtbaar te maken wat de onderzoekers doen, hoe het onderzoek aangepakt wordt en waarom dit gebeurt. De kennisclips belichten de volgende vragen:


Hoe kunnen aardappeltelers de groei van aardappelen gericht bijsturen? Er wordt een dashboard ontwikkeld om gedoseerd (bij) te bemesten en te beregenen.

Hoe groeien de wortels van de aardappelplant de bodem in om nutriënten en water op te nemen? Deze inzichten kunnen worden toegepast om nieuwe rassen te selecteren die minder bemesting nodig hebben en beter tegen droogte en verzilting kunnen.

Hoe verdelen aardappelplanten hun bouwstoffen over bladeren en knollen? Met deze kennis kunnen nieuwe rassen geselecteerd worden die efficiënter met mest en water omgaan en knol zetten op het juiste moment en met optimale inhoud.

Hoe kan de kieming van aardappelknollen voorspeld worden? Pootgoed kan hierdoor gerichter gedistribueerd en gepoot worden, waardoor de kiemkracht optimaal benut wordt.

Hoe communiceren aardappelplanten met aardappelcysteaaltjes? Door de signalen van de aardappelplant aan deze aaltjes te begrijpen kan gestuurd worden op het voorkomen van aardappelmoeheid.

Zijn wilde aardappelsoorten resistent tegen ziektes en plagen waar nu nog geen oplossing voor is in de veredeling? Wilde verwanten van de aardappel worden gescreend voor resistenties tegen schimmels, bacteriën, virussen, aaltjes, en insecten. Resistente planten worden gebruikt voor de veredeling van aardappelrassen die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben, zonder dat dit tot productieverlies leidt.

Voor meer informatie klik op de linkjes naar de video’s in het persbericht.
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de HIP coördinator Bernard de Geus (bernard@iigouda.nl), of met de WUR-coördinator voor HIP: jack.vossen@wur.nl